Regulamin monitoringu wizyjnego

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Upiększarni w Małej Nieszawce, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Upiększarni, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest: Upiększarnia Dorota Rybarczyk w Małej Nieszawce, ul.Toruńska13b.
3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie Gabinetu Kosmetologii Estetycznej i Makijażu Permanentnego Upiększarnia w Małej Nieszawce.
4. Infrastruktura Gabinetu Upiększarnia, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
a) wejście i wyjście, brama wjazdowa, teren posesji wokół budynku Upiększarni w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 13b oraz recepcja i kasa.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
7. System monitoringu wizyjnego w Upiększarni w Małej Nieszawce składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Upiększarni w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
10. W poczekalni Gabinetu Upiększarnia w Małej Nieszawce mieszczą się informacje zawierające następującą klauzulę: „Monitoring prowadzony jest przez Upiększarnia Dorota Rybarczyk, Mała Nieszawka ul. Toruńska 13b w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje wejście i wyjście z budynku, parking, teren posesji wokół budynku Upiększarni oraz wewnątrz budynku recepcję i kasę.” Regulamin monitoringu wizyjnego w Upiększarni w Małej Nieszawce ” jest dostępny na stronie Upiększarni i można go również uzyskać w recepcji Gabinetu Upiększarnia”.
11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy Upiększarnia.
12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na
ich pisemny wniosek.
13. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku przy ul.Toruńskiej 13b w Małej Nieszawce, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do właściciela Gabinetu Upiększarnia z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Gabinecie do rąk własnych lub drogą mailową w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np. w budynku przy ul. Toruńskiej 13b w Małej Nieszawce, oraz przybliżony czas zdarzenia.
16. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym
źródłem czasu.

17. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamery na holu;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest przez Zespół Informatyków w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
18. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.:kamera nr……;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
19. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
20. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
21. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej gabinetu (adres www.upiekszarnia.pl zakładka „polityka prywatności”) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umów wizytę