Regulamin rezerwacji usług zabiegów kosmetologicznych

§1

Usługodawca – Dorota Rybarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

UPIĘKSZARNIA Dorota Rybarczyk, ul. Toruńska 13b,
87-103 Mała Nieszawka,
NIP: 5561740398.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy.

§2

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, oraz potwierdzania dokonania rezerwacji dotyczących usług wykonania makijażu permanentnego świadczonych przez Usługodawcę, zwanych dalej Zabiegiem Kosmetologicznym.

§3

1. Dokonanie rezerwacji usługi Zabiegu Kosmetologicznego możliwe jest telefonicznie pod numerem: 500 062 012 lub mailowo, na adres: biuro@upiekszarnia.pl lub za pośrednictwem komunikatora Messenger.
2. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub numer telefonu wiadomość potwierdzającą zarezerwowanie terminu Zabiegu Kosmetologicznego, wraz ze wskazaniem dnia i godziny wykonania Usługi oraz ze wskazaniem jego ceny oraz podaniem numeru konta do wpłaty zadatku.
3. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji Makijażu, nie później niż 12 godzin od dokonania
tej rezerwacji, Usługobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Usługodawcy zadatek (w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego) w wysokości 20% ceny Zabiegu Kosmetologicznego.

§4

1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu: 500 062 012 lub pod adresem email: biuro@upiekszarnia.pl
2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji możliwa jest na 48h przed zarezerwowanym terminem Zabiegu Kosmetologicznego. W przypadku anulowania rezerwacji z przekroczeniem terminu 48h Usługodawca uprawniony jest do zatrzymania wpłaconego zadatku.
3. Jeżeli usługa nie zostanie wykonana z winy Usługodawcy zadatek zostanie zwrócony w podwójnej wysokości.
4. Rezerwacja może być przeniesiona na inne osoby.

§5

1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy.
Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych, Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§6

Dokonanie rezerwacji usługi Zabiegu Kosmetologicznego oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z

niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone.

Umów wizytę